Privacy Policy

Privacy statement Football Coaching Institute

Football Coaching Institute (hierna te noemen FCI) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.footballcoachinginstitute.com

FCI hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy van onze klanten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FCI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gelden de volgende bepalingen:

  • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt verwerkt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit statement.
  • FCI heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op het doeleinde waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
  • FCI heeft passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van deze persoonsgegevens gewaarborgd wordt.
  • Binnen FCI is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van de functie nodig is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FCI legt de volgende gegevens van klanten vast op basis van opgave door de klant zelf. Deze gegevens kunnen worden vastgelegd ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst tussen klant en FCI voor het opleiden en begeleiden van betreffende klanten:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

Geboortedatum

E-mail adres

Telefoonnummer

Club

Licentienummer

Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen zoals bijvoorbeeld van de belastingdienst en aanbevolen bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in acht genomen. 

Doel gegevensverwerking

FCI verzamelt alleen gegevens van klanten in het kader van de uitoefening van haar taken. Gegevens van klanten worden geregistreerd met als doel:

  • Het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens ten behoeve van de uitvoering en de facturering van de overeenkomst;
  • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de begeleiding, verzorging en opleiding van de klant;
  • Het onderhouden van contacten met de klanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FCI bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tevens worden deze gegevens gebruikt om je op de hoogte te stellen van toekomstige activiteiten van FCI waarvan aannemelijk zou kunnen zijn dat deze op jouw interesse kunnen rekenen.

Verwijdering blijft evenwel achterwege wanneer bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarvoor tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

Het delen van persoonsgegevens met derden

FCI wisselt ten behoeve van de uitoefening van haar taken en/of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting ook persoonsgegevens uit met derden. Denk hierbij aan Belastingdienst.

Persoonsgegevens kunnen enkel zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor een wettelijke grondslag aanwezig is. In alle andere gevallen worden gegevens alleen aan derden verstrekt indien de klant hiervoor ondubbelzinnig toestemming geeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FCI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens over welke FCI beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@footballcoachinginstitute.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. FCI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FCI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. FCI heeft een beleid op het gebied van informatie beveiliging. Hierin is onder andere vastgelegd hoe de toegang tot informatie verkregen wordt en is vastgelegd welke medewerkers binnen FCI toegang hebben tot welke informatie. Als onderdeel van dit beleid vindt er jaarlijks zowel een interne als externe controle plaats. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@footballcoachinginstitute.com

Geautomatiseerde besluitvorming

FCI neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FCI) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FCI gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.